Về việc chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2022.

Cv-chi-dao-san-xuat-vu-xuan-nam-2022

1.HD-KTSX-giong-lua-BQ

2.HD-KTSX-giong-lua-CNC11

3.HD-KTSX-giong-lua-lai-3-dong-LY2099

4.HD-K-THUAT-SX-GIONG-LUA-LP1601

5.HD-KTSX-giong-lua-SYN98

6.HD-KTSX-giong-lua-Dai-Duong-1