V/v cung cấp nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 (tuần từ ngày 15/7 đến 22/7/2022)

Ngày 19/7/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin ban hành văn bản số 182/CV-VHTT về việc cung cấp nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 (tuần từ ngày 15/7 đến 22/7/2022)

Tại đây: vb 182 của phòng Văn hóa và Thông tin