Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể: Thông báo thời gian địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thông báo thời gian địa điể tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể, nhiệm kỳ 2016 – 2021