Ủy ban ngân dân huyện Ba Bể: Thông báo về việc rà soát, xử lý nợ của hộ vay vốn bỏ đi khỏi nơi cư trú

Rà soát, xử lý nợ của hộ vay vốn bỏ đi khỏi nơi cư trú