Ủy ban bầu cử huyện: Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Ba Bể khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Ba Bể khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021