tuyên truyền một số hiện tượng lừa đảo, gian lận TM quốc tế có liên quan đến DN Việt Nam và khuyến nghị

Ngày 15/7/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện ban hành Văn bản số 176/CV-VHTT về việc tuyên truyền một số hiện tượng lừa đảo, gian lận TM quốc tế có liên quan đến DN Việt Nam và khuyến nghị

Kèm theo:

  1. VB 176
  2. 4188_VPCP-KTTH_05072022_2-signed
  3. 4188_VPCP-KTTH_05072022_1