Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 15/02/2022 về việc tuyên truyền cải cách tại đây: KH TT CCHC huyện