Tuyên truyền Bộ tài liệu phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

To rơi tảo hôn – cận huyết ban tieng kinh_080323

To rơi tảo hôn – cận huyết tiếng mông_080330

Toroi_Dutuoikethon_tiengViet_080353