Tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2022

Ngày 28/12/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Kế hoạch số 303/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2022

Tại đây: KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VC NĂM 2022

Biểu nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022 (ban hành kèm KH TDVC năm 2022)