Tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt năm 2022

Ngày 23/3/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về việc Tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt năm 2022

Kế hoạch kèm theo: Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt huyện Ba Bể (Bản ban hành)