Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện: Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp

Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện đang tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 70 đảng viên mới kết nạp của các chi đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện./.

 

Ảnh: Toàn cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp huyện Ba Bể.


Trong thời gian từ 18/8 – 22/8, các học viên được truyền đạt các chuyên đề về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phương hướng đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường an ninh, quốc phòng, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế….

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đảng viên mới giữ vững quan điểm, lập trường chính trị, củng cố niềm tin vào Đảng. Đồng thời, hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị từ đó, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài trướcHội thi Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới cụm 1
Bài tiếp theoBan chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện: Họp bàn xét hỗ trợ thiệt hại do thiên tai bão lũ