Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng tại Bành Trạch

Ngày 11/11, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với UBND xã Bành Trạch tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 49 quần chúng ưu tú của các chi bộ thuộc Đảng bộ xã Bành Trạch./.

 

Ảnh: Toàn cảnh lớp học


Trong thời gian 3 ngày, các quần chúng ưu tú được trang bị những chuyên đề về: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nghiên cứu về một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Những điều kiện phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là cơ hội giúp các học viên nỗ lực, phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nguồn Đảng viên cho Đảng bộ.