Trên 1,36 tỷ đồng quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên vay phát triển kinh tế

Theo báo cáo của hội nông dân huyện Ba Bể, tính đến thời điểm này, đã có 79 hộ hội viên nông dân được vay vốn để phát triển kinh tế với tổng kinh phí trên 1,36 tỷ đồng./.

 

Ảnh: Nông dân có điều kiện phát triển kinh tế từ nguồn quỹ hỗ trợ của Hội nông dân.


Trong đó nguồn quỹ của trung ương là 690 triệu đồng với 23 hộ vay, nguồn quỹ của tỉnh 400 triệu đồng với 14 hộ vay, nguồn quỹ của huyện và các xã, thị trấn là 277 triệu đồng với 42 hộ vay. Từ nguồn vốn vay, hội viên nông dân đã đầu tư phát triển các mô hình như mô hình trồng hồng không hạt, mô hình chăn nuôi lợn nái, nuôi trâu sinh sản… Qua đánh giá cho thấy, nguồn vốn vay đã phát huy hiệu quả, có ý nghĩa hết sức thiết thực, tạo điều kiện kịp thời cho hội viên, nông dân đầu tư phát triển kinh tế gia đình, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.