Tổng hợp nội dung tuyên truyền về Covid-19 từ ngày 19/02/2022 đến 25/02/2022

Ngày 25/02/2022, Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 19/CCTT-TBTT về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ 18/02/2021 đến 25/02/2022)

Xem nội dung tại đây./.