TỜ TRÌNH Về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2022; xây dựng kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm giai đoạn 2022-2024

Tờ trình dự toán năm 2022