thực hiện Quyết định số25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số09/2021/TT-BTP vềxã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luậ

Văn bản số 593/UBND-Tp ngày 03/3/2022

Kèm theo:VB 593 về tiếp cận pháp luật