Thông cáo báo chí tổ chức sự kiện “Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm, sản phẩm OCOP và trải nghiệm sinh thái vùng Bí xanh thơm Ba Bể”

Ngày 30 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 3350/UBND-GTCNXD về việc gửi Thông cáo báo chí tổ chức sự kiện “Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm, sản phẩm OCOP và trải nghiệm sinh thái vùng Bí xanh thơm Ba Bể”

Tại đây: Thông cáo Báo chí (2)