THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận vào làm viên chức

Ngày 13/7/2022, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể ban hành Thông báo số 300/TB-BQL về việc tiếp nhận vào làm viên chức

tải Thông báo tại đây: Thong bao KHXTVC nam 2022