Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Kèm theo: TB ÐGTS14