THÔNG BÁO về việc lựa chọn tổ chức bắn đấu giá tài sản

Thông báo dau gia