Thông báo về việc hợp đồng giáo viên, nhân viên năm học 2022-2023

Ngày 26/8/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Thông báo số 147/TB-UBND về việc hợp đồng giáo viên, nhân viên năm học 2022-2023.

Tại đây: THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2022 – 2023