Thông báo Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đât do 02 lần đấu giá không thành

thong bao bán đất