THÔNG BÁO về việc bán chỉ định tài sản

Văn bản kèm theo: chi dinh TS