Thông báo số lượng hồ sơ nộp ngày 30.01.2023 thi tuyển viên chức năm 2023

Tại đây: DS thi sinh ngày 30.01.2023