Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2018

Ngày 27/8/2018 UBND huyện ban hành Thông báo số 206 /TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2018

Chi tiết kèm theo link

TB tiep cd.pdf