Thông báo kết quả tuyển dung công chức cấp xã huyện Ba Bể năm 2021 chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã Bành Trạch

0118