Thông báo kết quả thi Viên chức (Vòng 2)

Ngày 03/12/2021, Hội đồng tuyển dụng Viên chức năm 2021 Ủy ban nhân dân huyện  ban hành Thông báo số 192/TB-HĐTD về kết quả thi (vòng 2) Kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021.

Có file kèm theo:Thông báo kết quả thi vòng 2