Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức

Ngày 05/10/2022, Ban Quản lý Dự án, Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể ban hành Thông báo số 447/TB-BQLDA về Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể.

Tại đây: Kết quả tuyển dung Viên chức của Ban QLDADT