THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn thi vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021

THONG-BAO-DANH-MUC-TL-ON-THI-VONG-1_cumtbb-24-08-2021_13h44p01(24.08.2021_13h57p36)_signed