THÔNG BÁO công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba Bể

  1. Thong-bao-cong-bo-cong-khai-doi-voi-quy-hoach-su-dung-dat

2. BÁO CÁO THUYẾT MINH QH 2021-2030 H BA BE

3. Bieu QH 2021-2030

4. BẢN ĐỒ QUY HOẠCH KH 2021 BABE

5. BẢN ĐỒ QUY HOẠCH NĂM 2030 BABE

6.QĐ phê duyệt của UBND tỉnh