THÔNG BÁO Công bố, công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ba Bể

Ngày 15/6/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Thông báo số 63/TB-UBND về việc Công bố, công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022huyện Ba Bể

File đính kèm: Thông báo công khai quy hoạch đất

QĐ 972 Bổ sung KHADD Ba Bể 2022

bieu 01.QĐ 972 bo sung KHSD đất 22 (biểu)

Bieu 02 kem theo QD.

SCAN KHSD dat 2022.huyen ba be