THÔNG BÁO Công bố, công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ba Bể

Ngày 15/6/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Thông báo số 63/TB-UBND về việc Công bố, công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022huyện Ba Bể

File đính kèm: Thông báo công khai quy hoạch đất