Tham gia Tuần lễ giới thiệu Miến dong và các sản phẩm OCCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022 tại thành phố Hải Phòng

Ngày 10/11/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Kế hoạch số 266/KH-UBND về Tham gia Tuần lễ giới thiệu Miến dong và các sản phẩm OCCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022 tại thành phố Hải Phòng

Tại đây: Kế hoạch tham gia Tuần lễ tại Hải Phòng