Tăng cường phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng phòng COVID-19

Ngày 27/10/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Công văn số 4051/UBND-VP về việc thực hiện Thông báo số 1430/TB-BYT ngày 25/10/2022 của Bộ Y tế về kết luận của PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc tăng cường cong tác phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng phòng COVID-19.

Tại đây: CV 4051 thực hiện phòng chống dịch