tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước trẻ em.

Ngày 08/6/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin ban hành Văn bản số 132/CV-VHTT về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước trẻ em.

Đính kèm Văn bản: VHTT