SỔ TAY TUYÊN TRUYỀN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Tải tài liệu tại đây: SỔ TAY TUYÊN TRUYỀN  CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ (word)

                              SỔ TAY TUYÊN TRUYỀN  CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ (pdf)