QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021

QD-phe-duyet-danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-102_huyenlqbb-17-08-2021_16h34p26(19.08.2021_08h32p12)_signed

DS-kem-Quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua_huyenlqbb-17-08-2021_16h31p16