QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Ba Bể

Ngày 15/7/2022, Ủy ban nhân dân huyệnban hành Quyết định số 1808/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Ba Bể

Tài liệu gửi kèm theo:

1. QD cong khai quyet toan ngan sach 2021

2. Bieu cong khai 2021

3. Thuyết minh QT năm 2021