QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai kết quả thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm năm 2022 của huyện Ba Bể

Ngày 28/6/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Quyết định số 1670/QĐ-UBND về việc công bố công khai kết quả thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 của huyện Ba Bể.

Đính kèm theo:

  1. QD-cong-khai-6 tháng
  2. bieu cong khai 6 thang