Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Ngày 07//01/2019 UBND huyện công bố Quyết định số 13/QĐ-UBND về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Chi tiết QĐ kèm theo:

Công khai dt ngân sách.signed.pdf