QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh ngân sách nhà nước năm 2022

Quyet-dinh-cong-khai-chi-tieu-bieu-mau-NS-2022-811_dunghvbb-16-12-2021_10h04p38(16.12.2021_15h02p17)_signed

3.-bieu-TH-IN-goc-13-12-412_dunghvbb-16-12-2021_10h09p40