QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Ba Bể

Ngày 13 tháng 8 năm 2018, UBND huyện Ba Bể ban hành Quyết định số 1799/QĐ-UBND Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Ba Bể.