Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Ba Bể

Ngày 31/5/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Quyết định số 01/2022/QD-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Ba Bể

File đính kèm: QD 01 chức năng, nhiệm vụ PTCKH