QĐ Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 20/12/2018 UBND huyện Ba Bể đã ban hành QĐ số 02/2018 /QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện Ba Bể.
Chi tiết kèm theo: QDBaibo