PHƯƠNG ÁN Đáp ứng Oxy y tế trong các tình huống điều trị Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Bể

Phuong-an-dap-ung-so-oxy-y-te-trong-cac-tinh-huong-dieu-tri-Covid-19_cumtbb-25-10-2021_15h42p35(25.10.2021_16h55p18)_signed