phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua năm 2022

Ngày 22/02/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Ba Bể ban hành Công văn  số 443/HĐPH-TP về việc  phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua năm 2022.

Tại đây: HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN