phát sóng chương trình phát thanhtuyên truyền, vận động quần chúng từbỏtổchức bất hợp pháp Dương Văn Mìnhtrên hệthống TTCS

Ngày 27/7/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin ban hành văn bản số 188/CV-VHTT về việc phát sóng chương trình phát thanh tuyên truyền, vận động quần chúng từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên hệ thống TTCS.

Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, vận động quần chúng từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông:

Chương trình phát thanh (tiếng Việt)

Chương trình phát thanh (tiếng Mông)