Tổng hợp nội dung tuyên truyền về Covid-19 từ ngày 23/10/2021 đến ngày 29/10/2021

Ngày 22/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1695/STTTT-TTBCXB về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 (từ 23/10/2021 đến 29/10/2021)

Tải tài liệu tại đây.