NQ Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022

DT-NQ-phan-bo-NS-nam-2022_haicmbb-22-12-2021_09h46p33(22.12.2021_11h18p15)_signed

3.-bieu-kem-theo-du-thao-NQ-21-12_haicmbb-22-12-2021_10h15p12