NQ Thông qua Đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Ba Bể giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030

NGHI-QUYET-PHAT-TRIEN-DL-_haicmbb-22-12-2021_06h54p45(22.12.2021_07h55p34)_signed