NQ Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022

2.DU-THAO-NQ-PHAN-BO-VON-DTC-NAM-2022_haicmbb-22-12-2021_10h34p48(22.12.2021_11h14p50)_signed

BIEU-KHDT-CONG-nam-2022-565_haicmbb-22-12-2021_09h59p27